Guide pricing

Register now to view our guide prices in just a few seconds.

If you're just starting your search for a tensile tester then our guide prices include test frame, software, installation and ongoing support. Excludes price of load sensor and accessories.

Would you like a formal quote or a demo?

You can also request a free formal quotation and demonstration if you want to discuss your test requirements with an engineer.

เทคโนโลยีอาหารและการวิเคราะห์เนื้อสัมผัส
โซลูชั่นการวิเคราะห์พื้นผิว

ตัวอย่างอุตสาหกรรมการวิเคราะห์เนื้อผักและผลไม้

การวิเคราะห์เนื้อสัมผัสโดยแบ่งตามอุตสาหกรรม

การจำลองแรงกระทำต่ออาหาร เครื่องสำอางค์ หรือผลิตภัณฑ์ยา และการวัดประเมินความรู้สึกทางกายภาพ

ค้นหาข้อมูลตามอุตสาหกรรมเพิ่มเติม

เครื่องวิเคราะห์พื้นผิวทำงานอย่างไร ระบบการวัดพื้นผิวทดสอบเนื้อแอปเปิ้ล

การวิเคราะห์เนื้อสัมผัสทำงานอย่างไร?

การวิเคราะห์เนื้อสัมผัสนำมาใช้ในการประเมินและควบคุมปัจจัยที่มีผลต่อคุณภาพ กระบวนการผลิต การขนส่ง การจัดการ

และอายุการเก็บรักษาของผลิตภัณฑ์ สิ่งเหล่านี้ช่วยให้เข้าใจพฤติกรรมและเกณฑ์การยอมรับของผู้บริโภค.

เครื่องมือวิเคราะห์เนื้อสัมผัสทำงานอย่างไร?

วิธีการวิเคราะห์พื้นผิว - ติดตั้งและอาหาร

วิธีการทดสอบ

เครื่องมือวิเคราะห์เนื้อสัมผัสและตัวจับชิ้นงานทดสอบถูกออกแบบใหม่เพื่อการทำซ้ำ ระหว่างผู้บริโภคและผลิตภัณฑ์ เช่นเดียวกันกับกระบวนการแปรรูปและการจัดการ

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการทดสอบพื้นฐานทั้ง 7 วิธีของการวิเคราะห์ผิวสัมผัส

วิธีการทดสอบเนื้อสัมผัส

เครื่องมือวิเคราะห์เนื้อสัมผัสรุ่นยอดนิยม

คุณสมบัติทั่วไป

สิ่งแวดล้อม

ควบคุมคุณภาพ
การวิจัย
และพัฒนาผลิตภัณฑ์

รับประกัน 2 ปี

ช่องเชื่อมต่อข้อมูล

ตัวชี้ผลการทดลอง(ผ่าน/ล้มเหลว)

การวิเคราะห์ข้อมูล

ซอร์ฟแวร์– Emperor(แรง)

 

TMS-Pilot

การวิเคราะห์พื้นผิว TMS-Pilot และวิธีการทดสอบอาหาร

รองรับแรง

0 - 2.5 กิโลนิวตัน

การสั่งงาน

ควบคุมโดยซอร์ฟแวร์

หน้าจอสัมผัส

ทางเลือก

การควบคุมแบบอัตโนมัติ

ใช่

การวิเคราะห์ข้อมูล

ขั้นสูง

MultiTest

MultiTest วิเคราะห์เนื้อเดียวคอลัมน์และระบบควบคุมซอฟต์แวร์ทดสอบผลิตภัณฑ์

รองรับแรง

0 - 5 กิโลนิวตัน

การสั่งงาน

ควบคุมโดยซอร์ฟแวร์

หน้าจอสัมผัส

ทางเลือก

การควบคุมแบบอัตโนมัติ

ใช่

การวิเคราะห์ข้อมูล

ขั้นสูง

MultiTest-dV

ภาพผลิตภัณฑ์ของเครื่องวิเคราะห์เนื้อสัมผัสมอเตอร์ MultiTest-dV สำหรับการวิเคราะห์พื้นผิวพื้นฐานการทดสอบผลิตภัณฑ์และส่วนประกอบ

รองรับแรง

0 - 2.5 กิโลนิวตัน

การสั่งงาน

ควบคุมโดย ซอร์ฟแวร์หรือผ่าน เครื่อง

การควบคุมแบบอัตโนมัติ

ใช่

การวิเคราะห์ข้อมูล

ใช่

คำกล่าวจากลูกค้าของเรา?

ส่วนประกอบที่ดีที่เหมาะสมกับอาหาร... จำเป็นสำหรับโครงการวิจัยและสาธิตให้นักศึกษาเห็นว่าผู้ผลิตอาหารสามารถใช้การทดสอบในการประเมินคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์เพื่อแสดงให้เห็นว่าวัตถุดิบที่แตกต่างกันสามารถส่งผลกระทบต่อคุณลักษณะด้านคุณภาพอย่างไร

ผู้ช่วยศาสตราจาร์ของมหาวิทยาลัยอริโซน่า

พูดคุยกับตัวแทนที่ใกล้ที่สุดสำหรับประเทศของคุณเกี่ยวกับการแก้ปัญหาราคาและการสนับสนุน

มีคำถามเกี่ยวกับการแก้ปัญหาหรือไม่? ติดต่อและพูดคุยกับหนึ่งในวิศวกรฝ่ายขายด้านเทคนิคของเราตอนนี้ ...

พูดคุยกับผู้เชี่ยวชาญ