Guide pricing

Register now to view our guide prices in just a few seconds.

If you're just starting your search for a tensile tester then our guide prices include test frame, software, installation and ongoing support. Excludes price of load sensor and accessories.

Would you like a formal quote or a demo?

You can also request a free formal quotation and demonstration if you want to discuss your test requirements with an engineer.

การวิเคราะห์เนื้อสัมผัสคืออะไรและทำไมต้องทำการวัด?

การวิเคราะห์เนื้อสัมผัสเป็นการประเมินความรู้สึกเมื่อเราได้กินอาหารหรือรองรับการจัดการ หรือการผลิตสินค้า

เครื่องวิเคราะห์เนื้อสัมผัสเป็นเครื่องมือที่ช่วยในการประเมินคุณสมบัติเนื้อสัมผัสทางกายภาพโดยใช้การเปลี่ยนแปลงรูปร่าง สิ่งเหล่านี้ทำให้สามารถควบคุมผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงส่วนผสมหรือสูตรที่มีผลต่อคุณภาพ.

การวิเคราะห์เนื้อสัมผัสสามารถนำมาใช้แทนการประเมินทางประสาทสัมผัสของมนุษย์และได้ค่าการวัดในเชิงปริมาณ ทำให้สามารถตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานของผลิตภัณฑ์.

คุณสามารถประเมินและควบคุมปัจจัยการผลิตที่มีผลต่อคุณภาพ และกระบวนการผลิต การจัดการและอายุการเก็บรักษา ช่วยให้เข้าใจถึงผลกระทบต่อเกณฑ์การยอมรับของผู้บริโภค ในการตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในความต้องการหรือข้อบังคับ

การวัดคุณภาพและความพึงพอใจของผู้บริโภค

การวิเคราะห์เนื้อสัมผัสนั้นมีความสัมพันธ์กันกับวิธีการวัดของผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านของการประเมินคุณภาพทางด้านเนื้อสัมผัสเชิงกายภาพของผลิตภัณฑ์ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ตามวัตถุประสงค์

เกณฑ์การประเมินผ่านหรือไม่ผ่าน สามารถกำหนดได้โดยการทดสอบตัวอย่างในลักษณะที่เลียนแบบวิธีที่ผู้บริโภคมีต่อผลิตภัณฑ์เพื่อรับรู้สัมผัสจากการกินหรือการสัมผัสด้วยนิ้วมือ

เมื่อรับประทาน การเตรียมอาหาร หรือการใช้ผลิตภัณฑ์นั้น จะมีการกระทำเกิดขึ้น เช่น การเคี้ยว การเฉือน การปาด หรือการเท ซึ่งเทียบเท่ากับความสด ความนุ่มหรือความแน่นของตัวผลิตภัณฑ์

โดยเครื่องวิเคราะห์เนื้อสัมผัสสามารถนำมาใช้วัดและระบุความนุ่ม ความ และความสด(หรือความสุก)ของผลิตภัณฑ์ได้

การควบคุมและเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิต

เครื่องวิเคราะห์เนื้อสัมผัสสามารถเข้ามาช่วยควบคุมทิศทางด้านต่างๆของกระบวนการผลิต ตั้งแต่การคัดคุณภาพวัตถุดิบและการวินิจฉัยเวลาในการเก็บเกี่ยวผลผลิต การคัดเลือกซัพพลายเออร์ การปรับแต่งพารามิเตอร์ของเครื่องจักร และการปรุงอาหาร จนถึงการทดสอบด้านบรรจุภัณฑ์และทางเลือกในการเก็บรักษาผลิตภัณฑ์

มาตรฐานการทดสอบอุตสาหกรรมสามารถดำเนินการ ด้วยตัวจับชิ้นงานที่เฉพาะเพื่อตอบสนองด้านคุณภาพหรือข้อกำหนดด้านความปลอดภัยของอาหารและยา รวมถึงการตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในทางกฎหมาย

สิ่งนี้เองทำให้นักเทคโนโลยีอาหาร สามารถพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ตอบสนองต่อความต้องการที่เปลี่ยนแปลงไปของผู้บริโภค โดยนำเสนอทางเลือกที่หลากหลายโดยยังคงคุณภาพของเนื้อสัมผัสที่ต้องการ

 

ค้นหาข้อมูลเพิ่มเติม

ผู้บริโภคมีความคาดหวังเป็นพิเศษในเนื้อสัมผัสของเบเกอรี่ในระหว่างบริโภค

การเลือกวิธีการวัดเนื้อสัมผัสที่เหมาะสม ช่วยให้จำลองการทดสอบจริงโดยใช้เทคนิคที่จำลองแรงกระทำโดยผู้บริโภค เช่น การยืด การหัก การโค้งงอ การตัดและการบีบผลิตภัณฑ์

ลูกอมเป็นสิ่งที่สร้างความท้าทายอย่างหนึ่งในการวิเคราะห์เนื้อผิวสัมผัส เนื่องจากเนื้อสัมผัสได้รับการออกแบบจากนักเทคโนโลยีอาหารเพื่อตอบสนองความต้องการและความคาดหวังของผู้บริโภค

วิธีในการรับรู้เนื้อสัมผัสสำหรับเครื่องสำอางค์จะรับรู้ได่จากการสัมผัสในขณะใช้งาน ซึ่งมีความสำคัญต่อการยอมรับจากผู้บริโภคเช่นเดียวกันกับประสิทธิภาพของเครื่องสำอางค์

นักเคมีในอุตสาหกรรมเครื่องสำอางค์ ผลิตภัณฑ์ของใช้ส่วนตัวและของใช้ในห้องน้ำเป็นสิ่งที่ท้าทายโดยตลอดมาเพื่อตอบสอนงต่อความคาดหวังในเนื้อสัมผัสของผู้บริโภค

จากวัตถุดิบไปจนถึงขั้นตอนการผลิต มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างทางกายภาพของผลิตภัณฑ์นม ซึ่งส่งผลต่อคุณสมบัติทางการสัมผัสที่ผู้บริโภคใช้ในการประเมินคุณภาพของผลิตภัณฑ์

การวัดเนื้อสัมผัส(ตั้งแต่ความสามารถในการปาดเนยไปจนความแน่นของนมข้น) เป็นสิ่งที่สำคัญอย่างยิ่งในการผลิตผลิตภัณฑ์นมที่ทันสมัย เครื่องมือวัดเนื้อสัมผัสเป็นตัวช่วยนักเทคโนโลยีอาหารประเมินประสิทธิภาพด้านวิศวกรรมและคุณภาพที่เกี่ยวข้องกับประสาทสัมผัสตลอดไปจนถึงกระบวนการผลิต

เนื้อสัมผัส(และที่เกี่ยวข้องสัมผัสทางการบริโภคหรือสัมผัสด้วยนิ้วมือ) เป็นบทบาทที่สำคัญในการประเมินและยอมรับจากผู้บริโภค

เครื่องวิเคราะห์เนื้อสัมผัสช่วยให้การวัดผลิตภัณฑ์มีความแม่นยำที่มากขึ้น และได้ผลทำซ้ำที่ดีสำหรับการทดสอบเมื่อเทียบกับวิธีที่วัดโดยบุคลคล

ระบบการวิเคราะห์เนื้อสัมผัสถูกนำมาใช้ในห้องปฎิบัติการ โรงเรียน วิทยาลัยและมหาวิทยาลัยทั่วโลก

การประเมินเนื้อสัมผัสของผักและผลไม้ในขณะที่ผลไม้สดหรือระหว่างการผลิต ช่วยให้ผู้ผลิตและกระบวนการผลิตเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและตอบสนองต่อความต้องการของผู้บริโภคได้อย่างสูงสุด

หากแอปเปิ้ลหรือสตอเบอรรี่มีความนิ่มมากเกินไป ก็จะไม่เป็นที่ต้องการอีกต่อไป มาตรฐานของคุณภาพจำเป็นต้องมีการวัดคุณลักษณะทางการสัมผัส เพื่อกำหนดเวลาในการเก็บเกี่ยวที่เหมาะสมเพื่อนำไปผลิตให้ได้สินค้ามีคุณภาพทีดี่และคงที่

สารก่อเจลมักนำมาใช้เป็นสารเพิ่มความหนืด สารยึดเกาะและสารเพิ่มความคงตัวในด้านอาหาร เครื่องสำอางค์และยาเพื่อให้ได้เนื้อสัมผัสตามต้องการ

เจลาตินมีการทดสอบ “ ค่าความแข็งของเจล (Bloom strength) “ ตามมาตรฐานอุตสาหกรรมเพื่อจัดลำดับและประเมินคุณสมบัติของตัวเจล ส่วนสารอื่นๆ (ไฮโดรคอลลอย์) สามารถทดสอบในลักษณะเดียวกันได้

ธัญพืชและซีเรียล เช่น ข้าว เส้นก๋วยเตี๋ยวและพาสต้าจะถูกปรุงให้สุกก่อนบริโภค การตรวจประเมินวัตถุดิบ รวมถึงวิธีการเตรียมที่ถูกต้องเพื่อให้ได้เนื้อสัมผัสที่ต้องการเป็นสิ่งที่จำเป็นต่อด้านคุณภาพของผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป

ขนมขบเคี้ยวที่ทำจากธัญพืชและซีเรียลมีเนื้อสัมผัสที่ซับซ้อน หากผู้บริโภคไม่ได้รับเนื้อสัมผัสดังที่คาดหวัง ผลิตภัณฑ์นั้นจะได้รับการประเมินว่าไม่ได้มาตรฐานหรือเป็นผลิตภัณฑ์ที่เก่า

คุณจะแปลงคุณภาพของเนื้อสัตว์ ในเทอมความรู้สึกเมื่อมีการสัมผัส (sensory) หรือโปรตีนทางเลือก(ไม่ได้ทำจากเนื้อสัตว์) เป็นข้อมูลเชิงวิเคราะห์ที่สามารถนำมาใช้ในการวัดและประเมินคุณภาพผลิตภัณฑ์ได้อย่างไร?

ในขณะที่อุตสาหกรรมด้านอาหารมีการแข่งขันกันเพื่อสร้างความพึงพอใจให้กับผู้บริโภค โดยทำการคิดค้นผลิตภัณฑ์และรสชาติใหม่ๆ ขึ้นมา เนื้อสัตว์เป็นสิ่งหนึ่งที่ถูกนำมาให้คะแนนโดยเนื้อสัมผัส ซึ่งเป็นสิ่งที่ถูกนำมาเชื่อมโยงกับคุณภาพด้านการรับรู้

เครื่องมือวิเคราะห์เนื้อสัมผัสสามารถทำปฎิกิริยาซ้ำๆ ได้ ทั้งการสัมผัส การกัด หรือความรู้สึกในขณะกิน และการโต้ตอบทางประสาทสัมผัสของผู้บริโภคกับผลิตภัณฑ์

อาหารสัตว์เลี้ยงจะต้องดึงดูดต่อทั้งสัตว์และเจ้าของสัตว์เลี้ยง โดยเฉพาะเนื้อสัมผัสอาหารจำเป็นที่จะต้องตอบสนองต่อประสาทสัมผัสของมนุษย์ พร้อมกับรูปลักษณ์และกลิ่น

การชั่งตวงวัตถุดิบและการปรับสูตร ต้องทำการวัดเนื้อสัมผัสเพื่อรองรับด้านความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์และการยอมรับของผู้บริโภค

การวิเคราะห์เนื้อสัมผัสถูกนำมาใช้ในผลิตภัณฑ์ยา (และผลิตภัณฑ์อาหารเสริม) เพื่อประเมินคุณภาพ ประสิทธิภาพและการยอมรับจากผู้บริโภค

ไม่ว่าจะกินยาด้วยวิธีการเคี้ยว การบดหรือละลาย ประสิทธิของยาจะเปลี่ยนแปลงไปเพื่อให้ตรงกับคุณลักษณะวิธีการใช้งานที่ได้ระบุไว้ ซึ่งสามารถประเมินได้ด้วยวิธีการทดสอบซ้ำและการวิเคราะห์

คุณภาพเนื้อสัมผัสที่ดีกว่า จะเป็นข้อดีหลักให้กับผู้บริโภคที่ไม่ชอบทานยา

พูดคุยกับตัวแทนที่ใกล้ที่สุดสำหรับประเทศของคุณเกี่ยวกับการแก้ปัญหาราคาและการสนับสนุน

มีคำถามเกี่ยวกับการแก้ปัญหาหรือไม่? ติดต่อและพูดคุยกับหนึ่งในวิศวกรฝ่ายขายด้านเทคนิคของเราตอนนี้ ...

พูดคุยกับผู้เชี่ยวชาญ